какой угол описывает минутная стрелка за 29 минут

какой угол описывает минутная стрелка за 29 минут

kuis physics from masterПо проводу за 2 секунды проходит 108 кулонов электричества. Какой ток течет? Это все и спасибо​

Daftar Isi

1. kuis physics from masterПо проводу за 2 секунды проходит 108 кулонов электричества. Какой ток течет? Это все и спасибо​


Diketahui:

Q = 108 Coulomb

t = 2 s

[tex] \\ [/tex]

Ditanya: I = ...?

[tex] \\ [/tex]

Jawab:

[tex]\rm{\bold{\small{I = \frac{Q}{t}}}}[/tex]

[tex]\rm{\bold{\small{I = \frac{108}{2}}}}[/tex]

[tex]\rm{\bold{\small{I = 54 \: A \: (ampere)}}}[/tex]


2. Bentuk perkalian dari (3a)a. 3(а хахаха)За x ЗаС. За x За x Заd. За x За х Зах За​


Jawab:

3a x 3a x 3a (C)

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Perpangkatan

[tex](3a)^{3}[/tex]

Jabarkan

= 3a x 3a x 3a (C)

#Terimakasi sudah bertanya di brainly

#TingkatkanPrestasimu


3. 1000 - 7??какой ответ?​


Jawaban:

993 jawaban nya kakak

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban:

993 ka semoga btl ka semoga dapat 100


4. artinya "какой" itu apa ya bantu jawab plz​


Jawaban:

какой atau dibaca kakoy memiliki arti Apa yang digunak untuk bertanya


5. 20. Hasil dari 36a^10 : 12a^8 adalah.......... А. За^2В. За^-2 С. За^18 D. За^-18​


[tex]36 {a}^{10} \div 12 {a}^{8} [/tex]

[tex] = 3 {a}^{10} \times {a}^{8} [/tex]

[tex] = 3 {a}^{10 + 8} [/tex]

[tex] = 3 {a}^{18} [/tex]

Jawaban: C

Semoga membantu (˵•́ᴗ•̀˵)


6. 11. Bеntuk faktor 9а? – баb+b2 аdаlаh....(3a + b)(За + b)b. (3a + b)(За – b)с. (За - b)(За + b)d. (3а - b)(За – b)​


11. Bеntuk faktor 9а² – баb+b2 аdаlаh....

(3a + b)(За + b)

b. (3a + b)(За – b)

с. (За - b)(За + b)

d. (3а - b)(За – b)----->Pilihan Yang Tepat

_________________________________

Jadi Jawaban Yang Tepat Adalah D.(3a-b)(3a-b)

_________________________________

Cara sudah ada pada gambar!


7. а.13. Berapakah: :За + 7а - 4а + ба =..b. За + 7а - 4а + 5b =C. За – 7b + 4а - 5b =d. -За – 76 - 4b + 5b =​


Jawaban:

a. 12a

b. 11a

c. a-12b

d. -3a-6b


8. Hasil dari 5(3a - 1)-3(4a -3) adalahА. За - 14B. За + 14С. За + 4D. За - 4​


Jawaban:

5(3a-1)-3(4a-3)

15a-(-5) -12a +9

15a-12a (-5)+9

3a +4

jadi jawabannya c

PENYELESAIAN

5(3a - 1)-3(4a -3)

= 15a - 5 - 12a - 9

= 15a - 12a - 5 - 9

= 15a - 12a + 4

= 3a + 4

(OPSI C)


9. 4-7 + 12-3 какой результат?


Penjelasan:

= 4-7+12-3

= -3+12-3

= 10-3

= 7

Jawaban:

6

I hope this helps!!( ╹▽╹ )


10. За (а² + За – 2) + 2а (а - 2)​


Jawaban:

3a³ + 9a² - 6a + 2a² - 4a

= 3a³ + 9a² + 2a² - 6a - 4a

= 3a³ + 11a² - 10a

semoga membantu :)


11. 2а + 4а - ЗаЗа4абаса​


Penyelesaian

[tex] = \sf2a + 4a - 3a \\ \\ = \sf(2 + 4 - 3)a \\ \\ = \boxed{ \bold{ \: 3a \: }}[/tex]


12. Bentuk lain dari (2a + 3)2 – (a - 2)adalah ....1а. За? + 8а + 13b. За? + 16а + 5За? + 4а + 13d. За? + 8 + 5​


Jawaban:

(2a + 3)2 – (a - 2)

= 4a + 6 - a + 2

= 4a - a + 6 + 2

= 3a + 8


13. 7.Pemfaktoran dаri 9а² - 16b² аdаlаh...А. (За — 4b) (За —4b)В. (За + 4b) (За + 4b)С. (9а – 16b) (9а + 16b)D. (За – 4b) (За + 4b)​


Pemfaktoran dаri 9а² - 16b² аdаlаh (За — 4b) (За + 4b)

Opsi : D

Pembahasan

(За — 4b) (За + 4b)

= 3a(3a) + 3a(4b) + (-4b)(3a) + (-4b)(4b)

= 9a² + 12ab - 12ab - 16b²

= 9a² - 16b².......terbukti

Kesimpulan:

Pemfaktoran dаri 9а² - 16b² аdаlаh (За — 4b) (За + 4b)


14. 3.Bentuk sederhana dari (3a? + 5) – (4a?- За + 2) аdаlаh ...-За? + За - 1b. -а? + За + 3а? - За - 3d. За? - За + 1​


Jawaban:

=(3a? + 5) – (4a?- За + 2)

=3a? + 5 - 4a? + 3a -2

=a? + 3a + 3

Penjelasan:

Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan,

Semoga Membantu:))


15. 2а + 4а - За =За4а6а2а​


Jawaban:

jawabannya adalah

2a+4a-3a=6a-3a=3a


16. 64:2³=,63+3³= какой будет ответ?​


Jawaban:

33

Penjelasan dengan langkah-langkah:

8+24=33

извините, если не прав:):)

1. 8

2. 2,33

Semoga membantu


17. 3.Bentuk sederhana dari (3a² + 5)-(4a2- За + 2) аdаlаh ....а. -3a2 + За - 1b. -a2 + За + 3а? - За – 3d. За2- За + 1​


[tex](3a {}^{2} + 5) - (4a {}^{2} - 3a + 2)[/tex]

[tex]3a {}^{2} + 5 - 4a {}^{2} + 3a - 2[/tex]

[tex]3a {}^{2} - 4a {}^{2} + 3a + 5 - 2[/tex]

[tex] - a {}^{2} + 3a + 3[/tex]

jawabnnya B


18. 2а + 4а - За =за4а6а2а​


Jawaban:

3a

Penjelasan dengan langkah-langkah:

2a + 4a - 3a = 6a - 3a = 3a


19. Hasil dari (a +4) (a – 7) adalah....A. a² - За – 28B. a² + За – 28C. a²+ За + 28D. а² - За + 28​


[tex]{\purple{\boxed{\boxed{\pink{jawaban \: dan \: penjelasan}}}}}[/tex]

jawaban ☄️

[tex]{\boxed{\ \: \tt a ^{2} - 3a - 28\:\:\:}}[/tex]

penjelasan ☄️

[tex](a + 4)(a - 7)[/tex]

[tex]a \times a - 7a + 4a - 4 \times 7[/tex]

[tex]a ^{2} - 7a + 4a - 4 \times 7[/tex]

[tex]a ^{2} - 7a + 4a - 28[/tex]

[tex]a ^{2} - 3a - 28[/tex]

semoga bermanfaat


20. в какой суре есть сакта?


Jawaban:

Gabisa bahasa itu cuy

Penjelasan:

kalo bahasa indonesia saya tau

Jawaban:

Gabisa bahasa itu cuy

Penjelasan:

kalo bahasa Indonesia saya tau


Kategori fisika